Statut

 STATUT

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 35 2016.01.23)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty ( Dz.U.2014 poz.7)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839)
 6. Niniejszego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne

 

1. Nazwa placówki: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zielony Zakątek”, zwany dalej Punktem Przedszkolnym.

2. Siedziba Punktu Przedszkolnego mieści się przy ulicy Cichej 1 w Świebodzicach .

3.Osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny Anna Olejnik zamieszkała w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety 77

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.

5. Punkt Przedszkolny obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W uzasadnionych przypadkach do Punktu może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5roku.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja punktu przedszkolnego

 

§1

1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

2. Punkt Przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie i odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00.

4. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy punktu przedszkolnego może być wydłużany za dodatkową odpłatnością.

5. Terminy przerw świątecznych  oraz przerw wakacyjnych  ustala dyrektor i  podaje do wiadomości rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§2

 

1. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok.

2. Przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego następuje na podstawie:

a) złożenia pisemnego wniosku przez rodziców (opiekunów prawnych dziecka)

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

§3

 1. Punkt Przedszkolny nie pobiera opłat za pobyt dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w punkcie przedszkolnym.

 

§4

 

Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest przez:

 

 1. Dotację Gminy Miasta Świebodzice
 2. Środki pozyskiwane z funduszy unijnych,
 3. Darowizny sponsorów na rzecz Organu Prowadzącego,
 4. Środki przeznaczone na działalność Punktu Przedszkolnego przez Organ Prowadzący.

 

§5

 

1. Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad

2. Zasady odpłatności  za korzystanie z wyżywieniem ustala organ prowadzący:

a)  płatności za wyżywienie pobierane są z góry

b) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w punkcie przedszkolnym

c) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki do godziny 7:00 danego dnia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Działalność edukacyjna

§6

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w wieku: od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 2. Dzieci w wieku 6 lat, realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Dzieci, które otrzymają odroczenie od wypełniania obowiązku szkolnego, kontynuują program przygotowania przedszkolnego.
 4. Ilość miejsc w punkcie przedszkolnym wynosi 25. Jednocześnie w Punkcie może przebywać 15 dzieci.
 5.  Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 6.  Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i kart pracy obowiązuje co najmniej przez rok.
 7. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie.
 8. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci.
 9. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 

 

 

§7

 

1. Punkt przedszkolny oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: lingwistyczne, logopedyczne, ruchowe i artystyczne.

2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

4.Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora punktu przedszkolnego i podane do wiadomości rodzicom dzieci.

5. Punkt przedszkolny zapewnia działalność terapeutyczną:

a) terapie dostosowane do potrzeb dzieci wg zaleceń zawartych w orzeczeniach

 

 

ROZDZIAŁ V

Cele i zadania punktu przedszkolnego

 

§8

 

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

b) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,

c) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 

d) współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.

e) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

f) prowadzenie

 

2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez punkt przedszkolny w ramach następujących obszarów pedagogicznych:

a) zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielności dziecka

d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,

e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,

g) wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka

h) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

I) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych.

 

 

3. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące.

 

§9

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

a) dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zajęcia dydaktyczno -wychowawcze oraz zabawy zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;

b) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe i terapeutyczne organizowane w punkcie znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz nauczyciela głównego;

c) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

d) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnie, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty;

e) nauczyciel opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

f) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomów (np. podwyższona temperatura);

h) w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

i) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

j) w punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

 

 

§10

 

1) Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na jej terenie;

2) wychowankowie punktu przedszkolnego mogą być ubezpieczeni w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

3) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż., przepisów ruchu drogowego;

4) wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczbie opiekunów.  Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika wyjść”.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki

 

§11

 

 

Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:

1) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania własności, opieki i ochrony,

6) partnerskiej -przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,

7) akceptacji i tolerancji jego osoby.

 

§12

 

Wychowankowie mają obowiązek:

1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak                     i dorosłych;

2) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;

3) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki;

4) przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

 

 

§13

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie statutu,

2) respektowanie ustaleń dyrektora placówki,

3) poszanowanie godności dziecka,

4) wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

5) informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

6) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§14

1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,

b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji dokonanych na terenie punktu przedszkolnego .

 

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w punkcie przedszkolnym co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§15

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 16

 1. Organami punktu przedszkolnego są:

a)      dyrektor,

b)      nauczyciele

c)      rada rodziców.

 

§ 17

Dyrektor:

 1. Jest przełożonym nauczycieli,
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym,
 3. Podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z punktu przedszkolnego
 4. Kieruje bieżącą działalnością placówki,
 5. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Punktu,
 6. Reprezentuje punkt przedszkolny na zewnątrz.

 

§ 18

Nauczyciele

1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami.

3.Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 15 dzieci w podgrupie.

5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno -wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną: psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutami

g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,

h) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

l) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora punktu przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności punktu przedszkolnego.

 

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,

b) uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w życie punktu przedszkolnego.

 

Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

 

Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, a w szczególności:

1) uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomagać w ich organizowaniu i przeprowadzaniu (gier i zabaw, spacerów, wycieczek, itp.)

2) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i dokarmiania, ubierania i rozbierania,

3) współdziałać z nauczycielem w zagospodarowaniu sali zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę,

4) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

5) przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy oraz BHP i Ppoż.

6) troszczyć się o mienie placówki (odpowiada za powierzony majątek)

7) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora placówki wynikające z organizacji pracy.

 

Rada rodziców:

 1. Jest organem społecznym punktu przedszkolnego. Stanowią ją rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Punktu.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Punktu.
 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem .
 4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Punktu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§21

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

2. Osoba prowadząca punkt przedszkolny może dokonać zmian w statucie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01 maja 2016r.