Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Zgromadzone w niej urządzenia dostarczają naszym podopiecznym różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.

Terapia w sali, poprzez indywidualnie dostosowaną stymulację i aktywizację wybranego zmysłu, umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.

Różnorodność oferowanych bodźców odciąga dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie - dzieci nadpobudliwe wyciszają się i uspokajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania.

Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem. Zmysły są angażowane nie w ich „szerokości” ale w „głębokości”, a  bodźce dobierane są selektywnie i redukowane wtedy, gdy są w danym czasie niepotrzebne.

Cele jakie realizujemy w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:
- Wzrok:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła,

 •  ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,

 •  usprawnianie umiejętności spostrzegania swoich części ciała i przedmiotów w otoczeniu,

 •  rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

 •  stymulowanie koordynacji wzrokowo –ruchowa,

 •  usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,

 •  poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

- Słuch:

 •  ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,

 •  poszerzanie doświadczeń słuchowych,

 •  zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,

 •  stymulowanie koordynacji słuchowo –ruchowej, słuchowo –wzrokowej,

 •  ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy oraz różnicowania różnorodnych dźwięków.

- Stymulacja przedsionkowa:

 •  ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,

 •  rozwijanie poczucia i świadomości ciała, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,

 •  usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi,

 •  rozwijanie aktywności.

- Dotyk:

 •  poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,

 •  poprawa poczucia i świadomości ciała oraz  orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,

 •  ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,

 •  rozwój aktywności ruchowej.

- Węch:

 •  poszerzenie doświadczeń zmysłu,

 •  ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,

 •  budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata,

 •  wspomaganie usprawniania narządów artykulacyjnych.

- Smak:

 •  rozwijanie percepcji smakowej,

 •  poszerzenie preferencji smakowych,

 •  wspomagająco w terapii jedzenia i terapii logopedycznej.

 

Sala ta ma również za zadanie zapewnić komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomagać w pokonywaniu lęku.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- nadpobudliwych psychoruchowo

- z zaburzeniami emocjonalnymi

- z zaburzeniami na tle nerwicowym, depresyjnym

- niepełnosprawnych intelektualnie

- z mózgowym porażeniem dziecięcym

- z autyzmem

- z zespołem Downa